Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter & Press

Översvämningars påverkan på vårt samhälle och på våra hem

Översvämningars påverkan på vårt samhälle och på våra hem

Jag tror dem flesta av oss har uppmärksammat den betydande ökning av nederbörd som fallit den sista, inte bara i Sverige utom runt om i världen. De intensiva regnskurarna medför översvämningar i vårt samhälle, i våra bostäder, samt har en negativ CO2 påverkan. En översvämning i källaren orsakar betydande skador på ägodelar, minnen samt investeringar och kan vara kostsamma att återställa.

 

En Personlig Upplevelse

För många av oss har dessa översvämningar inte bara varit en nyhetsrubrik utan en personlig upplevelse. Kraftiga regn kan tyvärr leda till överbelastning av avloppssystem, vilket resulterar i att avloppsvatten backar upp genom avloppsledningar, kommer in i källare som fylls med vatten. Det är inte bara en extremt otrevlig upplevelse utan värdefulla ägodelar riskeras att skadas.

 

Hur kan man förhindra källaröversvämningar vid intensivt regn?

WaBack backventil har funnits på marknaden i över 35 år och erbjuder en pålitlig lösning för att minimera risken för källaröversvämningar.

En investering i WaBack backventil ger dig peace of mind. Med det minimala underhåll som krävs behöver fastighetsägare inte känna oroa för översvämningar i källaren utan kan i stället känna en trygghet i att inga skador kommer att uppstå vid nästa regnfall.

 

Hur fungerar WaBack backventil?

WaBack backventil ser till att källare förblir torra under kraftigt regn eller andra händelser som orsakar tillbakaflöde. Backventilen står alltid öppen för flöde under normala driftförhållande, vid tillbakaflöde flyter flottören upp och stänger. WaBack används med fördel i kraftigt förorenat vatten och kan därmed användas i såväl avlopp- som i dagvattensystem.

 

WaBack finns i olika varianter, som access och residential.

 

Hållbarhet:

Genom att förhindra översvämningar minskas även påverkan på miljön genom att minska vattenförbrukningen och förebygga vattenskador.

 

Backventiler är inte bara en fördel för hemägare – en kommun dra nytta av att förebygga källaröversvämningar genom att minska skador och kostnader, förbättra boendemiljön, öka fastighetsvärden och bevara infrastrukturen.

 

För att veta mer om hur du kan hjälpa till att förhindra översvämning - läs mer här

Läs mer

Vad är akvakultur? En nybörjarguide.

Akvakultur, även känd som fiskodling, är odlingen av akvatiska djur och växter för mat, rekreation och andra ändamål. Det är en växande industri som ger en hållbar källa till skaldjur och andra produkter och spelar en viktig roll i att möta den ökande efterfrågan på protein och andra resurser.

Fiskodling innebär uppfödning, uppfödning och skörd av fisk, skaldjur och andra akvatiska djur i kontrollerade miljöer, såsom dammar, tankar och kustområden. Det kan göras på små skala, som i trädgårdspooler, eller på en stor kommersiell skala, med tusentals fiskar som odlas i specialiserade anläggningar.

Det finns många olika arter av fiskar och andra akvatiska djur som odlas i fiskodlingsanläggningar, inklusive lax, tilapia, kattfisk och räkor. Förutom att tillhandahålla mat för mänsklig konsumtion har akvakultur också ett antal andra fördelar, inklusive stöd till lokala ekonomier, skapande av sysselsättning och bevarande av vilda fiskpopulationer. Fiskodling kan vara ett hållbart och miljövänligt sätt att producera skaldjur, eftersom det kan minska trycket på vilda fiskbestånd och minimera påverkan på naturliga ekosystem. Det är emellertid viktigt att se till att fiskodlingsanläggningar är välhanterade och följer bästa praxis för att minimera deras miljöpåverkan. Detta kan inkludera användning av hållbar foder, minskning av risken för sjukdomsöverföring och skydd av vattenkvalitet. Om du är intresserad av att lära dig mer om akvakultur och fiskodling finns det många resurser tillgängliga för att hjälpa dig komma igång. Organisationer som FN: s livsmedels- och jordbruksorganisation och Världsaquakultursällskapet tillhandahåller information och stöd för dem som är intresserade av detta område.

Genom att förstå mer om akvakultur och dess roll i att tillhandahålla hållbara skaldjur och andra produkter kan vi bidra till att stödja tillväxt och utveckling av denna viktiga industri.

Läs mer

RiaWatech blir Wapro!

Kära kunder och partners,

2021 var året när Riawatech och Wapro gick samman. Wapro har varit kund och partner till Riawatech på den svenska marknaden i över tio år och samarbetet är väl etablerat.

I april 2021 blev Riawatech en del av Wapro Group. Vi är därför glada att ta nästa steg i denna integration genom att meddela att från och med den 1 april kommer RiaWatech nu att vara helt omdöpt till Wapro. Detta innebär att Riawatechs namn och logotyp kommer att bytas ut mot Wapros.

Denna sammanslagning och samarbete kommer att ge en bredare produktportfölj till alla befintliga kunder och samarbetspartners, både Riawatechs och Wapros kunder. Tidigare Riawatech, kända för sin expertis i att designa och tillverka Slussluckor, Avstängningsventiler och trevägsventiler för transport av fisk inom fiskodling, kommer nu kunna erbjuda Wapros sortiment av Wastop, Waback och WaReg. 

Vi, RiaWatech och Wapro, ser fram emot att fortsätta att ge sinnesro till våra värdefulla kunder med hjälp av våra lösningar. Håll utkik på vår hemsida och sociala medier för uppdateringar om denna namnändring. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor.

Med vänliga hälsningar,
Det "nya" Wapro-teamet

Läs mer

Hur påverkar översvämningar miljön?

Översvämningar är en naturlig katastrof som kan ha katastrofala konsekvenser för samhällen. Det orsakar inte bara betydande skador på hem och infrastruktur, utan det kan också ha långtgående effekter på miljön och hälsan för människorna som bor i drabbade områden.

En av de allvarligaste miljöeffekterna av översvämningar är jorderosion. När översvämningar avtar kan de lämna kvar ett lager av sediment som kan skada grödor och göra marken mindre bördig. Detta kan ha allvarliga konsekvenser för livsmedelssäkerheten, eftersom jordbruk är en vital del av många samhällens försörjning. Dessutom kan vattnet som flödar genom översvämningar bära föroreningar från olika källor, inklusive vägar, jordbruksfält och industriområden. Dessa föroreningar kan förorena jord och vatten och utgöra en fara för hälsan för både människor och djurliv.

Översvämningar kan också ha negativa effekter på djurliv och ekosystem. I naturliga områden kan översvämningar förändra landskapet, förstöra livsmiljöer och rubba balansen mellan arter. Detta kan ha långtgående konsekvenser för hälsan hos ekosystemen, liksom tillgången till naturresurser som timmer och rent vatten. Översvämningar kan också leda till spridning av invasiva arter, vilket kan ytterligare skada den naturliga miljön.

Effekterna av översvämningar kan dock mildras genom proaktiva åtgärder som att investera i översvämningsskyddsinfrastruktur. Vallar, dammar och andra strukturer kan hjälpa till att förhindra översvämningar eller minska dess påverkan på samhällen och miljön. Dessutom kan korrekt markanvändningsplanering hjälpa till att minimera översvämningarnas påverkan på både människor och miljön.

Vikten av att förbereda sig för potentiella översvämningar kan inte överskattas. Det är viktigt att vara vaksam och informerad om riskerna i ditt område och att vidta åtgärder för att skydda dig själv, din familj och ditt samhälle. Genom att investera i översvämningsskyddsåtgärder kan samhällen bidra till att skydda sin miljö mot översvämningars skadliga effekter.

På Wapro är vi engagerade i att hjälpa samhällen och individer att skydda sig själva och miljön från effekterna av översvämningar. Genom innovativa lösningar vill vi ge människor möjlighet skydda sig mot översvämningar. 

Läs mer

Varför det är viktigt med översvämningsskydd?

Översvämningar kan ha förödande konsekvenser både i form av skador på egendom och infrastruktur samt förlust av liv. Det är en naturkatastrof som kan slå till var som helst och det är viktigt att vara förberedd och vidta åtgärder för att skydda oss själva och våra samhällen från dess påverkan.

En av de viktigaste sätten att skydda sig mot översvämningar är att investera i översvämningsskyddsåtgärder. Dessa åtgärder bör fokusera på att hålla vattnet borta och minska risken för översvämningar och dess relaterade skador. Översvämningsskydd är avgörande av flera skäl. För det första kan det hjälpa till att skydda liv och egendom genom att förhindra eller mildra översvämningens påverkan. Detta kan rädda liv och minska de ekonomiska kostnaderna för översvämningar, vilket kan vara betydande.

För det andra kan översvämningsskydd hjälpa till att skydda miljön. Översvämningar kan ha allvarliga miljökonsekvenser, som markerosion, vattenförorening och förstörelse av livsmiljöer. Genom att investera i översvämningsskydd kan vi bidra till att minska dessa negativa effekter och skydda de naturliga system som stöder våra samhällen.

För det tredje kan översvämningsskydd hjälpa till att säkerställa samhällens ekonomiska stabilitet. Översvämningar kan störa verksamheter, transporter och andra väsentliga tjänster, vilket kan ha långtgående ekonomiska konsekvenser. Genom att investera i översvämningsskydd kan vi bidra till att minimera dessa störningar och se till att våra samhällen förblir ekonomiskt starka. Det finns många olika typer av översvämningsskyddsåtgärder tillgängliga, och det är viktigt att välja rätt för ditt samhälle baserat på dina specifika behov och sårbarheter. Genom att investera i bra översvämningsskydd kan vi hjälpa till att skydda våra samhällen och skydda oss själva mot de skadliga effekterna av denna naturkatastrof.

Vill du veta mer om vilken typ av översvämningsskydd ni behöver? Kontakta oss för mer information.

Läs mer

Den ekonomiska effekten av översvämningar

Översvämningar kan ha allvarliga ekonomiska konsekvenser för individer, samhällen och företag. Det kan leda till skador på fastigheter och infrastruktur, samt förlust av värdefulla tillgångar, vilket kan vara dyrt att reparera eller ersätta. Dessutom kan översvämningar störa transport, kommunikation och andra väsentliga tjänster, vilket kan ha långsiktiga ekonomiska effekter. En av de viktigaste finansiella effekterna av översvämningar är kostnaden för skador på fastigheter och infrastruktur. Detta kan inkludera skador på hem, företag, vägar, broar och andra strukturer. I många fall kan kostnaden för att reparera eller ersätta dessa tillgångar vara betydande, särskilt om översvämningen är allvarlig.

En annan finansiell effekt av översvämningar är förlusten av inkomst för företag, det är ett direkt resultat av att konsumtion och handel minskar under sådana situationer. Översvämningar kan tvinga företag att stänga tillfälligt eller permanent, vilket direkt påverkar försäljningar och intäkter. Det kan också störa leveranskedjor och andra företagsverksamheter, vilket i sin tur påverkar ekonomin.

Utöver de direkta kostnaderna för översvämningar finns det också indirekta kostnader att ta hänsyn till. Till exempel kan översvämningar leda till ökade försäkringspremier, liksom andra finansiella bördor, såsom kostnaden för tillfälligt boende eller effekten av förlorade löner på grund av att transportering till arbetet blir omöjligt. 

För att mildra de finansiella effekterna av översvämningar är det viktigt för städer att investera i översvämningsskyddsåtgärder och riskreducering. Att investera i översvämningsskydd kan bidra till att minska risken för översvämningar och dess relaterade skador. Det är också viktigt att ha en plan för hur man ska hantera den ekonomiska situationen vid en översvämning.

Genom att förstå de finansiella effekterna av översvämningar och vidta åtgärder för att skydda oss själva kan vi hjälpa till att minimera den finansiella påverkan av denna naturkatastrof, kontakta oss om du vill veta mer om översvämningsskydd. 

Läs mer

Träffa Ville Wendel från produktion och kundsupport

Om man har frågor gällande produktion, logistik och kundsupport hos oss på Wapro, kan Ville Wendel säkert svara på det mesta. Ville har under fem års tid samlat på sig en hel del erfarenheter och kunskaper om tillverkning av våra lösningar. Han ser också till att logistiken fungerar så att rätt produkt skickas till rätt kund i rätt tid. Den samlade kunskapen är värdefull att ha när han nu blivit en av våra stjärnor i kundsupporten halva sina arbetsdagar.

Läs mer

Säg hej till Filip på inköp

Filip Fagerström är kollegan som med bravur arbetar med inköp och är spindeln i nätet mellan bl a lager, produktion, leverantörer och leveranssäkerhet.

 

Läs mer

God Jul & Gott Nytt År

Julen står för dörren och ett nytt år står på glänt. 

Läs mer

Årets julgåva

I år väljer vi på Wapro att bidra till att fler människor i utvecklingsländerna kan få tillgång till vaccin mot covid-19, framför julkort och choklad.

Pandemin är global och vi anser att tillsammans är den rätta vägen att gå för att bekämpa viruset och dess påverkan på människors liv. Vaccin räddar liv.

Läs mer

Träffa Sven von Radloff, försäljningsansvarig för södra Tyskland

Sven von Radloff från Tyskland är vår senaste stjärna i vårt säljteam, Sven började hos Wapro i augusti 2021. Tidigare arbetade han inom bilindustrin som säljare av reservdelar till större fordon över hela världen, men främst i norra och södra Afrika. När Sven såg möjligheten att söka ett intressant försäljningsjobb som ansvarig för södra Tyskland tog han chansen och sökte till Wapro. Mesta tiden är Sven ute på fältet och besöker befintliga och nya kunder för att hjälpa dem med lösningar som skyddar människor och samhällen mot översvämningar.

Läs mer

Är du vår nästa tekniska säljare?

Vi söker nu en teknisk säljare för mellan och norra Sverige. Som teknisk säljare är du en viktig del i säljprocessen och du arbetar som spindeln i nätet i nära samarbete med slutkund, föreskrivande led och med dina kollegor på olika avdelningar, främst teknisk support.

Läs mer

Vi söker en konstruktör

Vi vill bli fler i vårt Wapro-team och söker nu en konstruktör till vår tekniska avdelning.

Har du ett stort tekniskt intresse, är praktiskt lagd och dessutom är driven, flexibel och trivs med förändring. Då kan det vara dig vi söker!

Tjänstens placeringsort är på vårt huvudkontor i Karlshamn eller på vårt kontor i Stockholm, så bor du i Karlshamn eller Stockholm med omnejd - sök idag!

Läs mer

Backventilen WaBack lönade sig vid första skyfallet

Strax efter att familjen Blomberg flyttat in i sitt nyköpta hus i Huddinge 2006, fick de snart en otrevlig överraskning. Källaren stod under vatten.

Läs mer

Ministerbesök sätter fokus på Blekinges exportföretag

Idag den 8 juni kommer utrikeshandelsminister Anna Hallberg att genomföra ett digitalt besök i Blekinge. Hon kommer besöka exportföretag i länet med ett tydligt hållbarhetsfokus. Ett av de utvalda företagen är Wapro, där VD Torgny Larsson kommer medverka.

Läs mer

Välkommen till Teknisk support

Fredrik har sedan hösten 2019 arbetat med att ge support och kundanpassade lösningar till Wapros kunder och säljteam. I det dagliga arbetet ingår även produktutveckling, att skapa 2D och 3D CAD-ritningar för skräddarsydda lösningar och att utföra produkttester i Wapros testanläggning. Fredrik är också en fena på film och har hjälpt mer än en kund med en kundanpassad animering av en installation.

Läs mer

Träffa Martin Widerberg, Exportsäljare i Europa

Säg hej till Martin Widerberg, Wapros exportsäljare i Europa. Martin har många års erfarenhet av värdeskapande tjänst- och produktförsäljning och har i cirka fem år sålt Wapros innovativa produkter.

Läs mer

Träffa Peter Olsson

Peter Olsson, vår Försäljningschef i Norden startade sin resa på Wapro på VA-mässan i Göteborg 2007. I februari 2008 anställdes Peter och arbetade sitt första år i produktion med bland annat montering, städning, packning och tester. Med små, men effektiva medel genomfördes produkttester.

Läs mer

Wapro växer och dubblerar personalstyrkan

Wapro AB i Karlshamn är marknadsledande inom högkvalitativt skydd mot översvämningar, odör och återflöden i avlopp- och dagvattensystem, i nuläget har installationer genomförts i drygt 50 länder. I dagarna har Wapro förstärkts i och med förvärvet av det danska nischade bolaget Proagria Miljø A/S.

Proagria utvecklar och tillverkar flödesregleringslösningar för landbaserad fiskodling, samt kommuner och andra markägare för att kontrollera vattenflöden.

”- Förvärvet gjordes av våra ägare Lagercrantz Group AB och vi är oerhört glada att Proagria nu är en del av Wapro. Proagria är sedan länge en partner till oss i Sverige, och vi vet att deras produkter är av väldigt hög kvalitet. Vi ser fram emot att kunna erbjuda produkterna till våra kunder i Europa, Nordamerika och på andra marknader”, säger Torgny Larsson, VD på Wapro AB.

Läs mer

Välkommen på digitalt event

Boka din plats på vårt digitala event i ämnet ”Mitigating the Consequences of Increased Flood Hazards in Municipalities”. Under eventet kommer vi diskutera drivkrafterna bakom höjda havsnivåer och ökade översvämningar och hur detta påverkar dagvattensystemen. Du får också en inblick i hur moderna backventiler kan minimera problemen.

Presentatörer på eventet är Lynn Burnett, Professional Engineer på LTA Engineers LLC,  Torgny Larsson, Managing Director på Wapro AB/Inc och Gabe Lederman, Mid-Atlantic Territory Sales Manager på Wapro Inc.

Eventet är på engelska.
 

Välkommen att boka din plats till den 24 mars 2021 kl 18.00

Läs mer